Prosiect Llandudno

Mae’r dudalen hon yn disgrifio’r gwasanaeth tai â chymorth yr ydym yn ei gynnig i hyd at bump o bobl sy’n byw yn Llandudno.

Nodau ac Amcanion

Rydym ni wedi ein hachredu gyda chynllun landlord cymeradwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn cael ein hariannu trwy’r Fenter Cefnogi Pobl. Rydym ni’n ymrwymedig i gefnogi pobl yn y gymuned.

Mae Seashells yn sefydliad sydd wirioneddol yn gwerthfawrogi’r defnyddwyr gwasanaeth yr ydym yn eu cefnogi. Mae gennym ni barch mawr tuag at bob unigolyn ac rydym ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth sy’n cynnig cymorth o ansawdd uchel, yn ogystal ag ymdrechu i gael y gorau o bob unigolyn, oherwydd ein bod yn credu bod gan bawb rywbeth arbennig ac unigryw i’w gynnig.

Ein prif nod yma yn Seashells yw cynnig cymorth sy’n ‘diwallu gobeithion ac anghenion pob unigolyn’. Mae ein gwerthoedd yn ein helpu i ddarparu’r cymorth gorau posibl i unigolion, gan eu galluogi i fyw bywyd llawn ac annibynnol. Mae hyn yn berthnasol i’n defnyddwyr gwasanaeth a’n gweithwyr fel ei gilydd.

Mae Seashells yn credu bod pawb yn dymuno bod yn rhan o’u cymuned a chyfrannu ati. Byddwn yn eich galluogi i ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol cyfredol mewn modd cadarnhaol neu, os byddwch chi’n dewis, eich cyflwyno iddynt.

Gwasanaeth (Landlord Cymeradwy) Tai â Chymorth Seashells

llandudno-exterior-1

Beth Yw Tai  Chymorth Seashells?

Mae Seashells yn cynnig cymorth yn ymwneud â thenantiaeth i hyd at bump o bobl yn Llandudno. Gall y cymorth hwn eich helpu i gael a chadw tenantiaeth yn y dyfodol, yn enwedig yn ystod amgylchiadau anodd yn eich bywyd. Gallai’r cymorth olygu eich helpu i ddod o hyd i lety diogel a symud iddo am y tro cyntaf neu eich helpu i reoli eich arian. Rydym ni’n cynnig gwasanaeth tai â chymorth tymor byr sydd fel arfer yn dod i ben o fewn 18 mis. Gellir gwneud cais i ymestyn y gwasanaeth cymorth am hyd at 2 flynedd os credir bod hynny’n fanteisiol i anghenion y defnyddiwr gwasanaeth. Rydym ni’n credu’n gryf mewn grymuso unigolion i lwyddo i ddysgu’r sgiliau newydd sydd eu hangen arnynt i fyw’n annibynnol a chadw cytundeb tenantiaeth.

Sut Y Caiff Fy Nghymorth Ei Ddarparu?

Rydym ni’n cyflogi tîm o weithwyr cymorth sy’n arbenigo mewn cefnogi nifer fechan o ddefnyddwyr gwasanaeth mewn ffordd sy’n gweddu i’w hanghenion. Gall y cymorth sydd ar gael gynorthwyo gyda hawliau tenantiaeth, dysgu coginio, cyllido, hawliau lles, digwyddiadau cymdeithasol, cael mynediad at addysg neu gyflogaeth, defnyddio gwasanaethau lleol, e.e. Meddyg Teulu, Deintydd. Mae’r cymorth wedi ei deilwra i anghenion yr unigolyn, gan ei alluogi yn y pen draw i fyw bywyd annibynnol. Gellir gostwng nifer yr oriau cymorth dros amser wrth i dargedau a dyheadau penodol gael eu cyflawni. Bydd hyn yn cael ei fonitro’n ofalus a’i adolygu’n rheolaidd.

Caiff y cymorth a gynigir ei gyflwyno yn y prosiect fel arfer. Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth yn hyblyg, a gellir rhoi cymorth y tu allan i’r prosiect, yn y gymuned neu mewn lleoliad gwaith/addysg. Y nod yw gostwng lefel y cymorth dros gyfnod o amser er mwyn annog y defnyddiwr gwasanaeth i fyw bywyd annibynnol. Pedair wythnos ar ôl i’ch cymorth ddechrau, bydd eich gweithiwr cymorth ac aelod uwch o’r tîm yn edrych ar sut mae’r cymorth yn gweithio a gweld a yw eich targedau a’ch dyheadau’n cael eu cyflawni. Bydd yr adolygiad nesaf yn cael ei gynnal 3 mis yn ddiweddarach, ond gallai fod yn gynharach os bydd y targedau a’r dyheadau yn eich cynllun cymorth yn cael eu cyflawni.

Cofiwch NAD yw’r gweithiwr cymorth yno i gyflawni tasgau ar eich rhan. Maent yno i roi cymorth i chi gyflawni tasgau drosoch chi eich hunan.

Pa Fath O Gymorth Y Byddaf Yn Ei Dderbyn?

 • Cynyddu diogelwch personol a theimlo’n ddiogel yn eich cymuned

 • Sicrhau eich bod yn deall telerau ac amodau eich cytundeb trwyddedu er mwyn paratoi ar gyfer tenantiaeth annibynnol yn y dyfodol

 • Dod o hyd i gartref newydd sy’n bodloni eich anghenion

 • Cyngor ar sut i siopa ar gyllideb, cymorth gyda choginio prydau, cymorth i ymdrin â gohebiaeth a llenwi ffurflenni

 • Cael dodrefn hanfodol trwy grantiau ac elusennau

 • Canfod pa un a ydych chi’n derbyn y budd-daliadau sydd ar gael i chi a’ch cynorthwyo i’w hawlio

 • Byddwn yn eich cefnogi i gael cymorth proffesiynol, e.e. Meddyg, Deintydd, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol ayb.

 • Ymdrin ag anghydfod gyda chymdogion

 • Eich cyfeirio at asiantaethau er mwyn dod o hyd i hyfforddiant, addysg a chyflogaeth

 • Helpu i roi gwybod am atgyweiriadau a gwasanaeth i offer, goruchwylio a chyngor ar ddefnyddio’r offer

Beth Y Dylwn I Ei Wneud Nesaf Os Byddaf Eisiau Cymorth A Llety Gan Y Prosiect?

Bydd eich cynrychiolydd asiantaeth, eich gweithiwr awdurdod lleol neu eich gweithiwr cymdeithasol, er enghraifft, yn eich atgyfeirio i’r Prosiect Landlord Cymeradwy.

Os bydd y Prosiect Landlord Cymeradwy yn ystyried bod posibilrwydd y gallem ni fodloni eich anghenion, yna byddant yn rhoi eich manylion i ni. Ar ôl inni dderbyn y ffurflen atgyfeirio, byddwn yn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os bydd yr asesiad yn dangos eich bod yn addas, byddwn wedyn yn trefnu i’ch cyfarfod ar amser a dyddiad sy’n gyfleus i chi. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi holi unrhyw gwestiynau neu fynegi unrhyw bryderon a allai fod gennych, a byddwn ninnau yn gwneud ein gorau i’w hateb.

Byddwn hefyd mynd â chi o gwmpas y safle ac yn dangos ystafell wely bosibl i chi.

Os tybir eich bod yn addas ar gyfer y prosiect ac os byddwch chi’n cytuno y byddem yn gallu bod o gymorth i chi, byddwn naill ai’n cynnig lle i chi ar unwaith, neu os nad oes lleoedd ar gael ar y pryd, byddwn yn rhoi eich manylion ar ein rhestr aros.

Ar ôl ichi gael cynnig lle ar y prosiect, byddwn yn eich cyflwyno i’ch gweithwyr cymorth a bydd cynllun cymorth sy’n nodi eich anghenion a’ch targedau presennol yn cael ei lunio. Llunnir cynllun gweithredu hefyd i nodi amserlen gyraeddadwy ar gyfer pob gweithgaredd.

Byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch gweithiwr cymorth a fydd yn eich helpu i gyflawni eich targedau a’ch dyheadau. Os bydd eich anghenion yn newid ar unrhyw adeg, byddwn yn cynnal adolygiad gyda chi, eich gweithiwr cymorth, eich perthynas, a’ch gweithiwr cymdeithasol er mwyn llunio cynllun cymorth newydd sy’n cyfleu unrhyw newid yn eich anghenion.

Cofiwch, eich cynllun cymorth CHI yw hwn, ac felly rydym ni eisiau i chi fod yn rhan o bob agwedd arno.

Beth Sy’n Digwydd Os Byddaf Mewn Argyfwng Y Tu Allan I Amser Gwaith Arferol Fy Ngweithiwr Cymorth?

Mae gan Seashells wasanaeth ffôn ar alwad bob awr o’r dydd a’r nos. Os bydd arnoch angen cymorth ar frys, ffoniwch y rhif penodedig a bydd rhywun ar gael i’ch helpu ac i roi cyngor ichi. Mewn amgylchiadau mwy eithriadol gallai aelod o staff (eich gweithiwr cymorth fel arfer) ddod i’ch gweld yn eich cartref.

Sut Y Byddwn Ni’n Sicrhau Gwasanaeth O Ansawdd Uchel?

Mae gennych chi’r hawl:

 • I ddewis amseroedd cymorth drwy drafod gyda’ch gweithiwr cymorth

 • I ddisgwyl y caiff eich anghenion cymorth unigol eu bodloni gyda chymorth y gwasanaeth ac asiantaethau allanol eraill

 • I arwain wrth ddatblygu eich cynllun cymorth eich hun

 • I gael adolygu eich cynllun cymorth yn rheolaidd

 • I gael eich trin yn deg ac yn gyfartal

 • I gael eich trin ag urddas a pharch

 • I wneud cwyn ffurfiol os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn

 • I breifatrwydd

 • I fynnu ein bod yn ymgysylltu â chi ynglŷn â’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig

Cwynion a Chanmoliaeth

Mae’n bosib y bydd adegau pan fyddwch chi’n teimlo ychydig yn anfodlon gyda’r gwasanaeth a gynigir gan Seashells. Rydym ni’n croesawu sylwadau cadarnhaol a negyddol ac os bydd gennych chi unrhyw awgrymiadau ynglŷn â sut y gallwn ni wella ein gwasanaeth, rhowch wybod amdanynt i aelod o’n staff.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Fel y Bo’r Angen yn dilyn gweithdrefn gwynion a chanmoliaeth Seashells Cyfyngedig. Mae copi o’r weithdrefn hon a’r camau i’w cymryd ar gyfer cwyno neu ganmol yn amgaeedig.

Polisïau a Gweithdrefnau

Datganiad Diogelu Data
Nod Seashells yw sicrhau bod pawb sy’n gweithio i’r sefydliad hwn yn deall pwy sy’n gyfrifol am gadw cofnodion, lle y caiff y cofnodion eu cadw ac am ba hyd y maent yn cael eu cadw. Mae ein sefydliad yn credu y dylai pob cofnod sy’n ofynnol ar gyfer diogelu ein defnyddwyr gwasanaeth ac ar gyfer rhedeg y prosiect yn ddidrafferth gael ei gasglu, ei gynnal, a’i gadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Cyfrinachedd
Nod y polisi yw:

 • Sicrhau bod gwybodaeth am ddefnyddiwr gwasanaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei datgelu dim ond gyda chaniatâd y defnyddiwr gwasanaeth

 • Rhannu gwybodaeth – ambell waith mae’n bosibl y bydd yn rhaid inni roi gwybodaeth i’r Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Iechyd os bydd bygythiad i’ch iechyd a’ch lles chi neu iechyd a lles unigolyn arall. Byddwch yn cael gwybod os bydd hynny’n digwydd.

Ffiniau proffesiynol
Nod y polisi yw:

 • Sicrhau bod staff yn cyfathrebu ac yn ymadweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth mewn modd proffesiynol

 • Sicrhau bod aelodau staff yn deall pwysigrwydd sefydlu ffiniau ac yn gallu cynnal hynny

Iechyd a Diogelwch

 • Mae’n rhaid i bob aelod o’r staff gadw ei hun a’r cyhoedd yn ddiogel

Diogelu Oedolion Sy’n Agored I Niwed Rhag Cael Eu Cam-drin

Mae Seashells yn darparu gwasanaethau cymorth i oedolion sy’n agored i niwed ac wedi ymrwymo i ddiogelu ein defnyddwyr gwasanaeth rhag cael eu cam-drin.

Beth Fydd Seashells Yn Ei Wneud Os Bydd Yn Amau Bod Cam-drin Yn Digwydd?

Ystyrir bod unrhyw achos o gam-drin neu amheuaeth o hynny yn fater difrifol iawn. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau byddwn yn gofyn am ganiatâd cyn atgyfeirio i asiantaeth arall oni bai:

 • Bod y dioddefwr neu eraill mewn perygl corfforol

 • Nad yw’r dioddefwr yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus drosto/drosti ei hun neu ei fod yn analluog i wneud hynny, yn ôl ein hasesiad ystyriol.