Proffil

Cyflwyno cyfarwyddwr Seashells Stuart Owen a Mark Jones:

stuart owen - director
mark jones - director

Stuart Owen

Cyfarwyddwr

Cymwysterau:-
Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (2001),
Diploma mewn Astudiaethau Lles (1998)
Profiad: Mae Stuart wedi bod yn Ddarparwr Cefnogi Pobl achrededig yn Sir Ddinbych ers 2003 ac wedi sefydlu cwmni Seashells Cyfyngedig (Gwasanaethau Cymorth Seashells) gyda’i gyd-gyfarwyddwr Mark Jones. Stuart sydd wedi bod yn rheoli’r prosiect hwn dros y pedair blynedd diwethaf. Mae’r prosiect yn Sir Ddinbych yn cynnig cymorth a llety i bump o unigolion gwryw sy’n agored i niwed ac sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl, y gallent fod yn ddigartref fel arall. Yn 2005 daeth Stuart a Mark yn Landlord Cymeradwy yn Sir Conwy ac maent yn rhoi cymorth i saith oedolyn sydd ag anableddau dysgu ac anableddau corfforol yn eu dau safle. Mae Stuart yn parhau i reoli gwasanaethau cymorth y prosiect.

Garry Williams

Rheolwr Cofrestredig
(Wedi cofrestru gydag AGGCC a Chyngor Gofal Cymru)

garry williams - manager

Cymwysterau:-
NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2
Hyfforddwr Lefel 3 Achrededig mewn Ymddygiad Heriol a Dementia
Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheoli Oedolion
Hyfforddwr Lefel 3 Achrededig mewn Rhoi Meddyginiaeth.
Profiad: Mae Garry wedi gweithio yn y diwydiant gofal ers ei fod yn 19 oed. Mae wedi gweithio mewn Cartrefi Nyrsio a Chartrefi Preswyl ac mae ganddo brofiad o weithio mewn lleoliadau cymunedol. Mae wedi cwblhau nifer o gyrsiau sy’n ymwneud â gofal a chymorth i bobl oedrannus. Mae wedi rheoli lleoliadau eraill dros y blynyddoedd, ac mae hyn wedi ei alluogi i reoli sefyllfaoedd anodd a sensitif a rhoi cefnogaeth a chyfarwyddyd effeithiol i aelodau’r staff.