Gwasanaeth Gofal Cartref

Mae Seashells yn cynnig gwasanaeth sy’n ei gwneud yn bosibl i bobl ag anableddau dysgu, pobl hŷn a phobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia aros yn eu cartrefi, heb orfod mynd i gartref preswyl neu gartref nyrsio heb fod angen. Mae eu pethau eu hunain o’u cwmpas a byddant yn cael ymweliadau gan ffrindiau a theulu pryd bynnag y byddant yn dymuno. Rydym yn annog ein Defnyddwyr Gwasanaeth i wneud cymaint â phosibl drostynt eu hunain er mwyn lleihau dibyniaeth a chynnal annibyniaeth.

Mae Seashells yn parchu pob Defnyddwyr Gwasanaeth fel unigolyn drwy wrando ar eu barn a’u hannog i wneud dewisiadau ynglŷn â’r ffordd y darperir eu gofal. Pan fo’n bosibl, byddwn yn darparu’r gwasanaeth yn y dull o’u dewis. Ymgynghorir â phob un o’r Defnyddwyr Gwasanaeth gan lunio Cynllun Gofal unigol ar eu cyfer.

Mae gan bob un o aelodau’r staff gofal y cymwysterau priodol ar gyfer cyflwyno’r safonau gofal uchaf. Rydym ni’n cefnogi datblygiad gyrfaol ein haelodau staff yn ymarferol, trwy hyfforddiant a chefnogaeth gan y rheolwyr a’r uwch staff cymorth. Rydym yn cydnabod bod hyfforddiant digonol yn allweddol i barhad ein llwyddiant fel darparwr gofal cartref a gwasanaeth cymorth o ansawdd uchel.

Byddwn yn cydweithio’n agos â gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol, meddygon, a pherthnasau er mwyn sicrhau bod ein Defnyddwyr Gwasanaeth yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Mae pob cam Iechyd a Diogelwch angenrheidiol yn cael ei gymryd er mwyn diogelu ein Defnyddwyr Gwasanaeth yn ogystal â’n haelodau staff.

Ein Gwerthoedd Gofal Creiddiol

Preifatrwydd: Hawl Defnyddwyr Gwasanaeth i gael eu lle eu hunain a chael llonydd pa bryd bynnag y dymunant hynny.
Urddas: Deall anghenion Defnyddwyr y Gwasanaeth a’u trin gyda pharch.
Annibyniaeth: Galluogi Defnyddwyr Gwasanaeth i fentro’n ofalus, gwneud eu penderfyniadau eu hunain a meddwl a gweithredu drostynt eu hunain.
Dewis: Rhoi cyfleoedd i Ddefnyddwyr Gwasanaeth ddewis o amrywiaeth o wahanol ddewisiadau.
Hawliau: Gwneud yn siŵr bod pob hawl dynol sylfaenol ar gael i Ddefnyddwyr Gwasanaeth.
Cyflawniad: Galluogi Defnyddwyr Gwasanaeth i adnabod eu nodau eu hunain a’u helpu i gyrraedd eu nodau ym mhob agwedd ar eu bywyd bob dydd.

Cyswllt e-bost: [javascript protected email address]

Neu ffoniwch ni ar 01492 543 524 i drafod eich anghenion gofal.

Athroniaeth Gofal

Bydd gofalwyr yn ymdrechu i gadw a chynnal urddas, unigolrwydd a phreifatrwydd pob Defnyddiwr Gwasanaeth. Bydd gofalwyr yn sensitif i anghenion newidiol Defnyddwyr Gwasanaeth: Gallai’r anghenion fod yn rhai meddygol neu therapiwtig (ar gyfer lles corfforol a meddyliol), diwylliannol, seicolegol, ysbrydol, cymdeithasol ac emosiynol. Gallai Cynlluniau Gofal Unigol sy’n gynnwys teulu neu ffrindiau, fod yn briodol.

Mae ein hathroniaeth ynglŷn â’r bobl sydd wedi cael diagnosis o Ddementia yn syml: mae ganddynt yr un hawliau ac unrhyw aelod arall o’r gymdeithas a byddant yn cael eu gwerthfawrogi yn yr un modd.