Croeso i Seashells Cyfyngedig

Darparu gofal o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’r rhai hynny sy’n aros gartref.

Darparu gwasanaeth llety â chymorth o ansawdd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer unigolion sydd angen llety tymor byr (wedi’i achredu gan yr awdurdod lleol) yn y Rhyl a Llandudno.

Mae gan ein gwasanaeth gofal cartref a’n prosiectau llety â chymorth statws sicrwydd ansawdd. Porwch ein gwefan newydd i gael mwy o fanylion ynglŷn â’n gwasanaethau a’n prosiectau amrywiol yng ngogledd Cymru.

Mae ein gwasanaeth gofal cartref yn gweithredu yn ardal arfordirol Sir Conwy, yng ngogledd Cymru: gan gynnwys trefi Llandudno, Deganwy, Conwy, Penmaenmawr, Llanfairfechan, Glan Conwy, Bae Colwyn, Llanddulas, Abergele, Llandrillo-yn-Rhos a Bae Penrhyn. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth dros holl ardal Meirionnydd yng Ngwynedd.

Ein Gwerthoedd:
Cefnogol, Byth yn barnu, Egwyddorol, Agored, Canolbwyntio ar yr unigolyn.

Rydym hefyd wedi ein cymeradwyo fel darparwr gwasanaeth gofal cartref ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych gan weithredu yn y Rhyl, Prestatyn, Llanelwy, Bodelwyddan, Dinbych a Rhuthun.

Mae Seashells Cyfyngedig hefyd yn rhedeg dau brosiect yng ngogledd Cymru ar gyfer unigolion sy’n chwilio am lety â chymorth tymor byr. Mae un prosiect yn Llandudno (Conwy), a’r llall yn y Rhyl (Sir Ddinbych). Mae’r ddau brosiect wedi’u hachredu gan yr awdurdodau lleol ac yn cael eu hariannu trwy’r rhaglen Cefnogi Pobl.

Ffoniwch ni ar 01492 543 524 i drafod eich anghenion gofal neu eich gofynion o ran llety â chymorth.

Gwasanaethau Gofal Cartref Prosiectau Llety â Chymorth

Datganiad o’n Gweledigaeth

Grymuso pobl a gwella bywydau gan ddefnyddio dull arloesol.

Datganiad o’n Bwriad

Darparu gofal a chymorth o’r ansawdd gorau posibl i’r holl bobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth. Trin pawb fel unigolyn sydd â gwahanol anghenion a phrofiadau. Defnyddio’r profiad hwn i hybu dysgu a gwella bywydau mewn amgylchedd diogel mewn partneriaeth â defnyddwyr y gwasanaeth a’r gymuned leol.